Project Description

ארה“ב

DJIA  +6.81% (27,110.98) NASDAQ  +3.42% (9,814.08) S&P500  +4.91% (3,193.93)

  

    העדכונים מהשבוע האחרון:

  • שיעור האבטלה לחודש מאי באופן מפתיע ירד ל- 13.3% לעומת 14.7% באפריל, לאחר שמספר המשרות עלה ב- 2.509 מיליון משרות, לעומת ירידה של 20.687 מיליון משרות באפריל ולעומת הצפי לירידה של 8 מיליון במשרות. השיפור בשוק העבודה משקף חידוש מוגבל של הפעילות הכלכלית שהצטמצמה בחודשים מרץ ואפריל בעקבות התפשטות נגיף הקורונה והמאמצים להכיל את הנגיף. שיעור ההשתתפות בכוח העבודה לחודש מאי עלה ל- 60.8% לעומת 60.2% באפריל.
  • ממוצע שעות עבודה בשבוע לחודש מאי עלה ל- 34.7 שעות לעומת 34.2 שעות באפריל. הכנסה ממוצעת לשעה לחודש מאי בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלתה ב- 6.7% לעומת עלייה של 8% באפריל.
  • פעילות מגזר הייצור לרבעון הראשון של 2020 ירדה ב- 0.9% לעומת ירידה של 2.5% ברבעון הרביעי של 2019. עלות יחידת עבודה לרבעון הראשון של 2020 עלתה ב- 5.1% לעומת עלייה של 4.9% ברבעון הרביעי של 2019.
  • אשראי צרכני לחודש אפריל ירד ב- 68.78 מיליארד דולר לעומת ירידה של 12.04 מיליארד דולר במרץ ולעומת תחזית לירידה של 20 מיליארד דולר. אשראי ממוחזר צנח בשיעור שיא של 64.9%; ואילו האשראי הלא ממוחזר ירד ב- 4%.
  • מדד מנהלי הרכש של Markit לסקטור הייצור לחודש מאי עלה לרמה של 39.8 נקודות לעומת רמה של 36.1 נקודות באפריל. מדד מנהלי הרכש של Markit לסקטור השירותים לחודש מאי עלה לרמה של 37.5 נקודות לעומת רמה של שפל היסטורי – 26.7 נקודות באפריל, ולעומת תחזיות לרמה של 36.9 נקודות. מדד מנהלי הרכש משולב של Markit לחודש מאי עלה לרמה של 37 נקודות לעומת רמה של שפל היסטורי – 27 נקודות באפריל.
  • מדד מנהלי הרכש של ISM לסקטור הייצור לחודש מאי עלה לרמה של 43.1 נקודות לעומת רמה של 41.5 נקודות באפריל. מדד מנהלי הרכש של ISM לסקטור השירותים לחודש מאי עלה לרמה של 45.4 נקודות לעומת רמה של 41.8 נקודות באפריל.
  • הזמנות מבתי חרושת לחודש אפריל ירדו ב- 13%, זוהי הירידה החדה מעולם לעומת ירידה של 11% במרץ ולעומת צפי כלכלנים לירידה של 12%.
  • מספר תביעות חדשות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב- 30 במאי ירד ב- 249 אלף ל- 1.877 מיליון. זוהי הירידה השבועית התשיעית ברציפות. מספר תביעות מתמשכות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב- 23 במאי עלה ב- 649 אלף ל- 21.487 מיליון איש.