גילוי נאות

תנאי שימוש

טנדם קפיטל אסט מנג'מנט עוסקת בניהול השקעות עבור אחרים ועבור עצמה ובשל כך היא פעילה בכל סוגי ניירות הערך והנכסים הפיננסיים המוזכרים באתר. מנהלי ההשקעות בטנדם קפיטל עשויים לפעול בניירות הערך הנכללים במידע לשני הכיוונים (בקניה ו/או במכירה) מעת לעת. כל מידע אשר מתייחס לקרנות נאמנות ו/או מוצרים אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות הנאמנות הנכללים בו. רכישת יחידות בקרנות הנאמנות ו/או במוצרים תעשה על בסיס תשקיף בתוקף בלבד. כל מידע אשר מתייחס לטיוטת תשקיף ו/או תשקיף אינו מהווה הצעה או המלצה לפעולה בניירות הערך הנזכרים במידע לעיל. התשקיף ו/או טיוטת התשקיף הינם המסמך המחייב הבלעדי. אין במידע הקשור בתשקיף ו/או טיוטת תשקיף להנפקה משום הבעת דעה כלשהי על החברה הנסקרת במידע או על טיבם ותנאיהם של ניירות הערך שהיא מציעה.

אתר זה נועד לשם סיפוק מידע בלבד ואין לראות בו משום הצעת מכירה או שידול לקנייה של ניירות ערך או מכשירים שונים המוזכרים בו. אין להעתיק או לעשות שימוש בכל חלק מאתר זה בכל צורה שהיא ללא אישור בכתב מטנדם קפיטל. טנדם קפיטל עושה הכל כדי שהמידע יהיה מדוייק ונכון ככל שניתן, אולם המידע, כולל זה שמקורו בצדדים שלישיים, אינו מתיימר להיות ניתוח שלם, מלא או מפורט של כלל הנושאים המוצגים בו ואין להסתמך עליו ככזה. טנדם קפיטל אינה נושאת באחריות לשגיאות ו/או טעיות ו/או פגמים במידע המוצג במסגרות השירות. בכל מקרה של סתירה בין המידע הנכלל בשירות לבין המידע כפי שהוא מופיע בפרסומים רשמיים או מקוריים בכתב, רק המידע המופיע בפרסומים כאלה ייחשב כנכון. טנדם קפיטל אינה נושאת באחריות להתאים את המידע לצרכי המשתמש.

הדעות שהובעו בזאת משקפות את חוות הדעת של טנדם קפיטל והן נתונות לשינויים ללא הודעה מוקדמת. רמת המחירים או הרווחים יכולה להיות מושפעת משערי חליפין, שיעורי ריבית או גורמים נוספים. ביצועי העבר אינם מהווים בהכרח אינדיקציה לביצועי העתיד. שאלות בנודע למיסוי יש להפנות ליועץ מס מוסמך. אין במידע כדי להוות תחליף לייעוץ אישי המתחשב ומותאם לצרכי ונכסי כל אדם ואדם בידי יועץ השקעות מוסמך מטעם הרשות לניירות ערך. משקיע עשוי להיתקל בקשיים במכירת או מימוש חלק מן ההשקעות או בהשגת מידע אודות הרווח או הסיכון הטמונים בהן. בכל מקום באתר זה בו מופיעות המילים "יעוץ" ו/או "יועץ", יפורשו המונחים כ"שירותי שיווק" ו/או "משווק", בהתאמה. טנדם קפיטל אסט מנג'מנט הינה בעלת רישיון מטעם רשות ניירות ערך.

טנדם קפיטל עוסקת בניהול תיקים ובשיווק השקעות, כהגדרתו בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות – 1995 ואינה עוסקת בייעוץ להשקעות. החברה בעלת זיקה לגופים הבאים: 

1.    Nomura 2.    Golden Bridge US Opportunities
3.    Octagon Credit Investors 4.    HUDSON Manhattan Fund
5.    Arcus 6.    J. Safra Sarasin
7.    Federated Hermes 8.    Julius Bar
9.    Interactive Brokers 10.  UBP
11.  Golden Bridge US Real Estate Loan 12.  UBS

החברה קשורה לחברת טנדם סוכנות ביטוח 2010. החברה בעלת זיקה לנכסים הפיננסיים של הגופים המוסדיים, שכן היא עשויה לקבל מהגופים המוסדיים טובת הנאה בקשר עם ביצוע עסקה בנכסים הפיננסיים האמורים או בקשר עם המשך החזקתם, והיא עשויה להעדיף נכסים פיננסיים של הגופים המוסדיים על פני נכסים פיננסיים אחרים שאין לחברה זיקה אליהם הדומים מבחינת התאמתם ללקוח לנכסים הפיננסיים של הגופים המוסדיים.