Tandem Top Select

בית ההשקעות טנדם קפיטל מביא אתו בשורה חדשה לשוק ההון. לראשונה מתאפשר ללקוחות פרטיים ולחברות להשקיע את כספם בדומה לתיק המבוסס על התפלגות חלוקת נכסיהם של הגופים המוסדיים המובילים בישראל כגון: קופ"ג ,קרנות השתלמות, חברות ביטוח וכו'.

בית ההשקעות טנדם קפיטל מכיר בחשיבות הרבה של מסקנות מחקרים אלו ויוצר תפיסת השקעה חדשנית וייחודית של"Tandem Top Select".

רעיון מודל Tandem Top Select מהווה כלי תומך החלטה בתפיסת ההשקעות של טנדם קפיטל. מודל זה כולל כיום כ- 20 אפיקי השקעה שונים המורכבים מאלפי ני"ע ועשוי להוות בנצ'מרק לתיקי ההשקעות המנוהלים בישראל ובכך מאפשר למתכננים פיננסים, ויועצי ההשקעות לבחון את ביצועיהם מולו ואף להשקיע בו כעוגן בתיק ההשקעות של לקוחותיהם.

מהו מודל Tandem Top Select?

מודל Tandem Top Selectהינו תיק השקעות העוקב אחר התפלגות חלוקת נכסיהם של גופים מוסדיים (הכולל בין היתר: קופ"ג, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה, חברות ביטוח, קרנות נאמנות וכיו"ב),המנוהלים בידי חברות מנהלות שונות. מטרת המחקר הינה לבחור מבין הגופים המוסדיים את אלו שהציגו לאורך זמן (מעל שלוש שנים) את הביצועים הטובים ביותר במונחי תשואה וסיכון.

מודל Tandem Top Select כולל את מרבית אפיקי השקעה המרכיבים את תיקי ההשקעות בישראל כאשר הרכב התיק דומה לחלוקת נכסים של הגופים המוסדיים שנבחרו, וההשקעה בו מבוצעת ברובה באמצעות נכסים פאסיביים  (כגון: מוצרי מדדים), והכל בהתאם להנחיות וצרכי הלקוח ומדיניות ההשקעה שנקבעה עמו.

ועדת ההשקעות בטנדם קפיטל אחראית לבחינה וניתוח סלי השוק וביצוע התאמות מסוימות, ככל שיידרשו, בהתאם לתמונת המאקרו והשינויים ברמות הסיכון בשווקים השונים.

לדעתנו, תפיסת ההשקעות הייחודית של בית ההשקעות נועדה לנצל את חכמת מנהלי ההשקעות המובילים ולאפשר למשקיעים ליהנות מכך, בהתחשב בצרכיו הייחודים של כל לקוח ולקוח ומדיניות ההשקעות המתאימה לו. התאמה וניתוח סלי שוק מוסדיים השונים מתבצעת  ע"י ד"ר עידו קאליר מנהל מחקר יישומי של טנדם קפיטל.

טנדם קפיטל מאמינה כי לאורך זמן תמונת השוק הכוללת טובה ממרבית מנהלי ההשקעות שמרכיבים אותה ולכן תפיסת  ההשקעות שלה מאמינה בחכמת שוק זו.

ליצירת קשר בנושא :  Tandem Top Select- לחץ כאן