Project Description

ארה“ב

DJIA -2.65%  (23,685.42) NASDAQ  -1.17% (9,014.56) S&P500  -2.26%  (2,863.70)

   

    העדכונים מהשבוע האחרון:

 

  • מדד סנטימנט הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן לחודש מאי (נתון ראשוני) עלה לרמה של 73.7 נקודות לעומת 71.8 נקודות באפריל ולעומת תחזית הכלכלנים לירידה של המדד לרמה של 68 נקודות. רכיב המצב הנוכחי של המדד עלה לרמה של 83 נקודות לעומת רמה של 74.3 נקודות באפריל, ואילו רכיב הציפיות העתידיות ירד לרמה של 67.7 נקודות, הרמה הנמוכה ביותר מאז 2013, לעומת רמה של 70.1 נקודות באפריל. מדד הסנטימנט עלה לאחר שהמחאות שנשלחו במסגרת תכנית הסיועCARES הטיבו עם מאזני משקי הבית ולאחר שהנחות מחירים נרחבות העלו את כוח הקנייה של הצרכנים.
  • מדד המחירים לצרכן לחודש אפריל ירד ב- 0.8% לעומת ירידה של 0.4% במרץ. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלה ב- 0.3% לעומת עלייה של 1.5% במרץ. מדד המחירים לצרכן – ליבה (ללא מזון ואנרגיה) לחודש אפריל ירד ב- 0.4% לעומת ירידה של 0.1% במרץ. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלה ב- 1.4% לעומת עלייה של 2.1% במרץ. מדד המחירים ליצרן לחודש אפריל ירד ב- 1.3%, זוהי הירידה החדה ביותר מאז החל המדד בדצמבר 2009.
  • מכירות קמעונאיות לחודש אפריל ירדו ב- 16.4% לעומת ירידה של 8.3% במרץ. הירידה בחודש אפריל הייתה הגדולה ביותר בהיסטוריה של המדד ומעל לתחזיות שעמדו על ירידה של 12%. מכירות קמעונאיות – ללא כלי תחבורה לחודש אפריל ירדו ב- 17.2% לעומת ירידה של 4.0% במרץ.
  • מדד האמפייר סטייט לסקטור הייצור בניו יורק לחודש מאי עלה לרמה של 48.5- נקודות לעומת רמה של 78.2- נקודות באפריל. כ- 15% מהחברות במגזר הייצור באזור ניו יורק דיווחו כי חל שיפור בתנאים הכלכליים במאי.
  • תפוקה תעשייתית לחודש אפריל ירדה ב- 11.2%, זוהי הירידה החדה ביותר מאז החל המעקב על הנתון ב- 1919, ולעומת ירידה של 4.5% במרץ. ניצול כושר הייצור לחודש אפריל ירד ל- 64.9%, הרמה הנמוכה ביותר מאז החל פרסום המדד ב- 1967, לעומת 73.2% במרץ.
  • מדד האופטימיות של העסקים הקטנים NFIB לחודש אפריל ירד לרמה של 90.9 לעומת רמה של 96.4 נקודות במרץ.
  • מלאיים עסקיים לחודש מרץ ירדו ב- 0.2% לעומת ירידה של 0.5% בפברואר.
  • מחירי היבוא לחודש אפריל ירדו ב- 2.6%, זוהי הירידה החדה ביותר מזה חמש שנים, לעומת תחזית הכלכלנים לירידה של 3%. מחירי היצוא לחודש אפריל ירדו ב- 3.3%, זוהי הירידה החדה מאז החל המדד ב- 1988.
  • מספר תביעות חדשות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב- 9 במאי ירד ב- 195 אלף ל- 2,981 אלף. זה מביא את המספר הכולל של התביעות הראשוניות לדמי אבטלה ל- 36.5 מיליון מאז אמצע מרץ. מספר תביעות מתמשכות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב- 1 במאי עלה ב- 456 אלף ל- 22.833 מיליון איש.