Project Description

ארה“ב

DJIA -1.38%  (28,992.41) NASDAQ -1.59% (9,576.59) S&P500 -1.25%  (3,337.75)
  • מדד מנהלי הרכש של HIS Markit לסקטור הייצור לחודש פברואר (נתון ראשוני) ירד לרמה של 50.8 נקודות לעומת רמה של 51.9 נקודות בינואר. מדד מנהלי הרכש של HIS Markit לסקטור השירותים לחודש פברואר (נתון ראשוני) ירד לרמה של 49.4 נקודות לעומת רמה של 53.4 נקודות בינואר. מדד מנהלי הרכש משולב לסקטור הייצור והשירותים של חברת HIS Markit לחודש פברואר (נתון ראשוני) ירד לרמה של 49.6 נקודות, זוהי הרמה הנמוכה ביותר מזה שש שנים, לעומת רמה של 53.3 נקודות בינואר. הירידה במדד באה לאחר התפרצות נגיף הקורונה שגרמה לשיבושים בשרשראות ההפצה, ירידה ביצוא, דחיית הזמנות חדשות על ידי החברות וירידה בביקושים לרוחב מגזרים כמו נסיעות ותיירות.
  • מדד הפד לסקטור הייצור באזור פילדלפיה לחודש פברואר עלה לרמה של 36.7 נקודות לעומת רמה של 17 נקודות בינואר.
  • מדד האמפייר סטייט לסקטור הייצור לאזור ניו יורק לחודש פברואר עלה לרמה של 12.9 נקודות לעומת רמה של 4.8 נקודות בינואר.
  • מדד מחירי הנדל“ן של NAHB לחודש פברואר ירד לרמה של 74 נקודות לעומת רמה של 75 נקודות בינואר.
  • מכירות בתים קיימים לחודש ינואר ירדו ב– 1.3% לעומת עלייה של 3.9% בדצמבר.
  • התחלות הבנייה לחודש ינואר ירדו ב– 3.6% לקצב שנתי של 1.57 מיליון יחידות, לעומת עלייה של 17.7% וקצב של 1.63 מיליון יחידות בדצמבר, שהיה שיא של 13 שנים, ולעומת צפי כלכלנים לירידה חדה יותר לקצב שנתי של 1.43 מיליון יחידות. היתרי בנייה לחודש ינואר עלו ב– 9.2% לקצב שנתי של 1.55 מיליון היתרים, זהו הקצב הגבוה ביותר מאז מרץ 2007, לעומת ירידה של 3.7% בדצמבר.
  • מדד המחירים ליצרן לחודש ינואר עלה ב– 0.5%,זוהי העלייה הגדולה ביותר מזה 15 חודשים, לעומת תחזית כלכלנים לעלייה מתונה יותר של 0.2%. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלה המדד ב– 2.1%, זוהי העלייה הגדולה ביותר מאז חודש מאי, לעומת עלייה של 1.3% בדצמבר, ולעומת תחזית הכלכלנים לעלייה של 1.6%. מדד המחירים ליצרן – ליבה (ללא מוצרי מזון ואנרגיה) לחודש ינואר עלה ב– 0.4%,זוהי העלייה הגדולה ביותר מאז חודש אפריל, לעומת עלייה של 0.2% בדצמבר. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלה מדד הליבה ב– 1.5%, ללא שינוי מהעלייה שנרשמה ב– 12 החודשים שהסתיימו בחודש דצמבר.
  • מספר תביעות חדשות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב– 14 בפברואר עלה ב– 4,000 ל- 210 אלף. מספר תביעות מתמשכות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב– 7 בפברואר עלה ב– 25,000 ל- 1.726 מיליון.