Project Description

ארה“ב

DJIA +1.02%  (29,398.08) NASDAQ +2.21% (9,731.18) S&P500 +1.58%  (3,380.16)
  • מדד סנטימנט הצרכנים של אוניברסיטת מיגן לחודש פברואר (נתון ראשוני) עלה לרמה של 100.9 נקודות לעומת רמה של 99.8 נקודות בינואר.
  • מדד המחירים לצרכן לחודש ינואר עלה ב- 0.1%. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלה ב- 2.5%, שיא של 15 חודשים, לעומת עלייה של 2.3% בדצמבר. מדד המחירים לצרכן – ליבה (ללא מזון ואנרגיה) לחודש ינואר עלה ב- 0.2%. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלה ב– 2.3% בדומה לעלייה בדצמבר. העלייה באה בעיקר מעלייה של 0.4% בסעיף הדיור, שקוזזה חלקית על ידי ירידה במחירי כלי הרכב המשומשים.
  • מכירות קמעונאיות לחודש ינואר עלו ב- 0.3%, לעומת עלייה של 0.2% בדצמבר ובהתאם לתחזיות. כמחצית מהעלייה במכירות נבעה ממכירות של מוצרי עיצוב, שיפוץ ושדרוג הבית ברשתות, מצד שני, המכירות היו חלשות במרבית התחומים האחרים שמתמקדים בעיקר במשקי הבית. מכירות קמעונאיות ללא כלי תחבורה לחודש ינואר עלו ב- 0.3%, לעומת עלייה של 0.6% בדצמבר.
  • תפוקה תעשייתית לחודש ינואר ירדה ב- 0.3%, זוהי ירידה רביעית בחמשת החודשים האחרונים, לעומת ירידה של 0.4% בדצמבר ובהתאם לתחזיות. הבנק הפדרלי מסר כי הירידה בתפוקה נבעה בעיקר ממזג האוויר החם מהרגיל, שהקטין את תפוקת החשמל, וכן בעקבות האטה משמעותית בתפוקה של מטוסים אזרחיים על רקע המשבר במטוסי בואינג 737. ניצול כושר הייצור לחודש ינואר ירד ל– 76.8%, זוהי הרמה הנמוכה ביותר מאז ספטמבר 2017, לעומת רמה של 76.8% בדצמבר.
  • מלאיים עסקיים לחודש דצמבר עלו ב- 0.1% לעומת ירידה של 0.2% בנובמבר.
  • מחירי היבוא לחודש ינואר נותרו ללא שינוי מחודש דצמבר. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלו ב- 0.3%.
  • מספר המשרות הפנויות לחודש דצמבר ירד ב- 364 אלף לעומת ירידה של 561 אלף בנובמבר. מספר המשרות הפנויות ירד לכל אורך כל 2019 אולם רשם את הירידה הגדולה ביותר בחודשים נובמבר ודצמבר. נכון לסוף 2019, מספר המשרות הפנויות עמד על 6.4 מיליון, זהו המספר הנמוך ביותר מזה שנתיים.
  • מספר תביעות חדשות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב- 7 בפברואר עלה ב- 2,000 ל- 205 אלף. מספר תביעות מתמשכות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב- 31 בינואר ירד ב- 61,000 ל- 1.698 מיליון.