Project Description

שוקי מניות – ארה"ב

S&P500  +0.96% (2,439.07) ;NASDAQ  +1.54% (6,305.80)  ;DJIA  +0.60% (21,206.29)

 

דיווחי השבוע האחרון:

¬ שיעור האבטלה לחודש מאי ירד במפתיע ל– 4.3%, זוהי הרמה הנמוכה ביותר מאז 2001, לעומת 4.4% באפריל ולעומת תחזית כלכלנים כי שיעור האבטלה ישאר ללא שינוי. 138 אלף משרות נוספו לשוק העבודה בארה“ב לעומת תחזית כלכלנים לגידול של 185 אלף משרות ולעומת 174 אלף משרות באפריל. שיעור ההשתתפות בכח העבודה לחודש מאי ירד ל– 62.7% לעומת 62.9% באפריל.

¬ מספר שעות עבודה ממוצע לשבוע לחודש מאי נותר ללא שינוי מחודש אפריל על 34.4 שעות. שכר עבודה שעתי ממוצע לחודש מאי עלה ב– 0.2% בדומה לחודש אפריל. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלה ב– 2.5% לעומת צפי כלכלנים לעלייה של 2.6%.

¬ צריכה פרטית לחודש אפריל עלתה ב– 0.4%, זהו הזינוק החד ביותר השנה, בהתאם לתחזיות הכלכלנים ולעומת עלייה של 0.2% במרץ. הכנסה אישית לחודש אפריל עלתה ב– 0.4% בהתאם לתחזיות הכלכלנים ולעומת עלייה של 0.3% במרץ.

¬ מדד מנהלי הרכש של Markit לסקטור העיסקי לחודש מאי ירד לרמה של 52.7 נקודות לעומת רמה של 52.8 נקודות באפריל ולעומת הערכות ראשונות כי המדד יגיע לרמה של 52.5 נקודות.

¬ מדד הייצור של ISM לחודש מאי עלה ל– 54.9% לעומת 54.8% באפריל ולעומת תחזית כלכלנים ל– 55%.

¬ מדד המחירים לצרכן המבוסס על הצריכה הפרטית ללא מחירי מזון ואנרגיה לחודש אפריל בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלה ב– 1.7%. מדד המחירים לצרכן המבוסס על הצריכה הפרטית ללא מחירי מזון ואנרגיה לחודש אפריל בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלה ב– 1.5% לעומת עלייה של 1.6% במרץ.

¬ מדד מנהלי הרכש של הסקטור העיסקי לאזור שיקאגו לחודש מאי עלה לרמה של 59.4 נקודות, זוהי הרמה הגבוהה ביותר מאז שנת 2014, לעומת רמה של 58.3 נקודות באפריל ולעומת צפי כלכלנים לרמה של 57 נקודות.

¬ מדד מחירי הבתים של קייס שילר העוקב אחר מחירי הבתים ב– 20 ערים גדולות בארה“ב לחודש מרץ בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלה ב–  5.9% בדומה לעלייה בחודש פברואר, זהו הקצב המהיר ביותר מאז יולי 2014, ומעט מעל לתחזיות הכלכלנים לקצב של 5.8%. המדד הכלל ארצי הרחב עלה בקצב שנתי של 5.8%, זהו הקצב הגבוה ביותר מזה 33 חודשים.

¬ מדד בטחון הצרכנים לחודש מאי ירד לרמה של 117.9 נקודות לעומת רמה של 119.4 נקודות באפריל. מדד בטחון הצרכנים  – רכיב מצב נוכחי לחודש מאי עלה לרמה של 140.7 נקודות לעומת רמה של 140.3 נקודות באפריל. מדד בטחון הצרכנים  – רכיב ציפיות לששת החודשים הבאים לחודש מאי ירד לרמה של 102.6 נקודות לעומת רמה של 105.4 נקודות באפריל.

¬ מדד החוזים למכירת בתים לחודש אפריל ירד ב– 1.3% לעומת ירידה של 0.9% במרץ ולעומת תחזית הכלכלנים לעלייה של 0.5%. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד ירד ב– 3.3%, זוהי ירידה שנתית ראשונה מאז חודש דצמבר.

¬ גרעון במאזן הסחר לחודש אפריל התרחב ב– 5.2% ל– 47.6 מיליארד דולר לעומת 45.3 מיליארד דולר במרץ ולעומת תחזית הכלכלנים לגרעון של 46.5 מיליארד דולר. יצוא לחודש אפריל ירד ב– 0.3% ל– 191 מיליארד דולר. יבוא לחודש אפריל עלה ב– 0.8% ל– 238.6 מיליארד דולר.

¬ דוח התעסוקה של ADF לחודש מאי נוספו 253 אלף משרות לסקטור הפרטי לעומת תחזית כלכלנים לתוספת של 185 אלף משרות. לסקטור השירותים נוספו יותר מ– 200 אלף משרות.

 

להמשך הסקירה, לחץ כאן.