Project Description

ארה“ב

DJIA  -2.70%  (21,052.53) NASDAQ  -1.72% (7,373.08) S&P500  -2.08%  (2,488.65)

העדכונים מהשבוע האחרון:

  • שיעור האבטלה לחודש מרץ עלה ל- 4.4% לעומת 3.4% במרץ לאחר שמספר המשרות ירד ב- 701 אלף, זוהי הירידה הראשונה מאז 2010. שיעור ההשתתפות בכוח העבודה לחודש מרץ ירד ל- 62.7% לעומת 63.4% בפברואר.
  • הכנסה ממוצעת לשעה לחודש מרץ בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלתה ב- 3.1% לעומת עלייה של 3% בפברואר. ממוצע שעות עבודה בשבוע לחודש מרץ ירד ל- 34.2 שעות לעומת 34.4 שעות בפברואר.
  • מדד בטחון הצרכנים לחודש מרץ ירד לרמה הנמוכה ביותר מזה שלוש שנים לרמה של 120 נקודות לעומת רמה של 132.6 נקודות בפברואר.
  • מדד מנהלי הרכש של Markit לסקטור הייצור לחודש מרץ ירד לרמה של 48.5 נקודות לעומת רמה של 50.7 נקודות בפברואר. מדד מנהלי הרכש של Markit לסקטור השירותים לחודש מרץ ירד לרמה של 39.8 נקודות לעומת רמה של 49.4 נקודות בפברואר. מדד מנהלי הרכש משולב של Markit לחודש מרץ ירד לרמה של 40.9 נקודות לעומת רמה של 49.6 נקודות בפברואר.
  • מדד מנהלי הרכש של ISM לסקטור הייצור לחודש מרץ ירד לרמה של 49.1 נקודות לעומת רמה של 50.1 נקודות בפברואר. מדד מנהלי הרכש של ISM לסקטור השירותים לחודש מרץ ירד לרמה של 52.5 נקודות לעומת רמה של 57.3 נקודות בפברואר.
  • מדד הייצור של הפד לאזור דאלאס לחודש מרץ ירד לרמה של 70.0- נקודות לעומת רמה של 1.2 נקודות בפברואר.
  • מדד PMI לאזור שיקאגו לחודש מרץ ירד לרמה של 47.8 נקודות לעומת רמה של 49.0 נקודות בפברואר.
  • מדד העסקים של ISM לאזור ניו יורק לחודש מרץ ירד לרמה של 12.9 נקודות לעומת רמה של 51.9 נקודות בפברואר.
  • הוצאות הבנייה לחודש פברואר ירדו בקצב שנתי של 1.3% לרמה של 1.37 טריליון דולר, לעומת תחזית הכלכלנים לעלייה של 0.7% ולעומת עלייה של 2.8% בינואר. הנתונים אינם משקפים את מלוא השפעת מגפת הקורונה שכן עיקר ההגבלות בארה"ב בעקבות ההתפרצות הוטלו במרץ.
  • מספר תביעות חדשות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב- 26 במרץ עלה ב- 3,365 אלף ל- 6,648 אלף, זהו מספר התביעות השבועי הגדול ביותר מאז ומעולם. מספר תביעות מתמשכות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב- 20 במרץ עלה ב- 1,245 אלף ל-3.029 מיליון איש.