Project Description

ארה“ב

DJIA -0.13%    28,015.06 NASDAQ -0.10   8,656.53 S&P500 +0.16%   3,145.91
  • מדד מנהלי הרכש של Markit לסקטור הייצור לחודש נובמבר עלה לרמה של 52.6 נקודות, לעומת רמה של 52.2 נקודות באוקטובר. מדד מנהלי הרכש של Markit לסקטור השירותים לחודש נובמבר נותר ללא שינוי, לעומת רמה של 51.6 נקודות באוקטובר. מדד מנהלי הרכש משולב של Markit לחודש נובמבר עלה לרמה של 52.0 נקודות, לעומת רמה של 51.9 נקודות באוקטובר.
  •  מדד מנהלי הרכש של ISM לסקטור השירותים לחודש נובמבר ירד לרמה של 53.9 נקודות, לעומת רמה של 54.7 נקודות באוקטובר, ולעומת תחזית כלכלנים לרמה של 54.5 נקודות. מדד פרודוקטיביות של העסקים במגזר השירותים לחודש נובמבר ירד לרמה של 51.6 נקודות, זוהי הרמה הגבוהה ביותר מאז 2010, לעומת רמה של 57.0 נקודות באוקטובר. תת המדד לתעסוקה לחודש נובמבר עלה לרמה של 55.5 נקודות לעומת רמה של 53.7 נקודות באוקטובר. מדד מנהלי הרכש של ISM לסקטור הייצור לחודש נובמבר ירד לרמה של 48.1 נקודות, זהו החודש הרביעי ברציפות של ירידה במדד, לעומת רמה של 48.3 נקודות באוקטובר, ולעומת תחזית כלכלנים שחזו כי המדד יגיע לרמה של 49.2 נקודות. הירידה במדד הייצור מעלה את החשש מפני האטה בהשקעות של מפעלים על רקע הפגיעה בתעשייה כתוצאה ממלחמת הסחר בין ארה“ב לסין, כמו כן, ההאטה במדד הייצור עלולה לאותת על האטה בשוק התעסוקה בארה“ב היות והמפעלים יצמצמו בכוח אדם.
  •  הזמנות מפעלים לחודש אוקטובר עלו ב– 0.3%, לעומת ירידה של 0.8% בספטמבר.
  • מלאיים סיטונאיים לחודש אוקטובר עלו ב– 0.1%, לעומת עלייה של 0.2% בספטמבר.
  •  מדד בטחון הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן לחודש דצמבר (נתון ראשוני) עלה לרמה של 99.2 נקודות לעומת רמה של 96.8 נקודות בנובמבר. זה החודש הרביעי ברציפות של עלייה במדד לאחר שבאוגוסט רשם המדד שפל של שלוש שנים בעקבות החששות מהשפעת מלחמת הסחר על סין על כלכלת ארה“ב. רכיב המצב הנוכחי של המדד לחודש דצמבר עלה לרמה של 115.2 נקודות, שיא של שנה. רכיב הציפיות העתידיות במדד לחודש דצמבר עלה לרמה של 88.9 נקודות, זוהי הרמה הגבוהה ביותר מאז יולי.
  • אשראי צרכני לחודש אוקטובר עלה ב– 18.91 מיליארד דולר לעומת עלייה של 9.58 מיליארד דולר בספטמבר. גם האשראי הממוחזר וגם האשראי הלא ממוחזר עלו חזק.
  •  שיעור האבטלה לחודש נובמבר ירד ל– 3.5%, לעומת 3.6% באוקטובר, לאחר שנוספו למשק האמריקאי 266 אלף משרות לעומת תוספת של 156 אלף משרות באוקטובר. שיעור ההשתתפות בכוח העבודה לחודש נובמבר ירד ל– 63.2% לעומת 63.3% באוקטובר. האבטלה בחודש נובמבר זהה לאבטלה שנרשמה בחודש ספטמבר – אז מדובר היה ברמת שפל של 50 שנה. האנליסטים ציפו לתוספת של כ- 190 אלף משרות ולשיעור אבטלה של 3.6%.
  • השכר הממוצע לשעה לחודש נובמבר עלה ב– 0.2%, או, ב– 7 סנט ל– 28.29 דולר. קצב עליית השכר הממוצע ב– 12 החודשים האחרונים ירד ל– 3.1% לעומת 3.2% באוקטובר. מספר שעות עבודה ממוצע לחודש נובמבר נותר ללא שינוי מחודש אוקטובר על 34.4 שעות.
  • מספר תביעות חדשות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב– 29 בנובמבר ירד ב– 10 אלף ל- 203 אלף. מספר תביעות מתמשכות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב– 22 בנובמבר עלה ב– 51,000 ל- 1,693 אלף.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[/fusion_text]