Project Description

שוקי מניות – ארה"ב

S&P500  +0.67% (2,383.12) ;NASDAQ  +0.44% (5,870.75)  ;DJIA  +0.88% (21,005.71)

דיווחי השבוע האחרון:

 • תמ“ג לרבעון הרביעי של 2016 צמח ב– 1.9% (ללא שינוי לעומת הנתונים הראשונים) לעומת צמיחה של 2.1% ברבעון השלישי של 2016 ולעומת תחזית הכלכלנים לצמיחה של 2.1%. ב– 2016 כלכלת ארה“ב צמחה ב– 1.6%- זהו שיעור הצמיחה הנמוך ביותר מאז 2011 ולעומת צמיחה של 2.6% ב– 2015.
 • מדד PMI של Markit לסקטור הייצור לחודש פברואר ירד לרמה של 54.2 נקודות לעומת רמה של 54.3 נקודות בינואר. מדד PMI משולב של Markit לחודש פברואר ירד לרמה של 54.1 נקודות לעומת רמה של 55.3 נקודות בינואר. מדד PMI של Markit לסקטור השירותים לחודש פברואר ירד לרמה של 53.8 נקודות לעומת רמה של 53.9 נקודות בינואר.
 • מדד PMI של ISM לסקטור הייצור לחודש פברואר עלה לרמה של 57.7 נקודות – זוהי הרמה הגבוהה ביותר מאז אוגוסט 2014 לעומת רמה של 56.0 נקודות בינואר ולעומת תחזית הכלכלנים לרמה של 56.5 נקודות. מדד PMI של ISM לסקטור השירותים לחודש פברואר עלה לרמה של 57.6 נקודות לעומת רמה של 56.5 נקודות בינואר.
 • מדד מנהלי הרכש לסקטור הייצור באזור שיקאגו לחודש פברואר עלה לרמה של 57.4 נקודות, זוהי הרמה הגבוהה ביותר מזה שנתיים, לעומת רמה של 50.3 נקודות בינואר.
 • מלאיים סיטונאיים לחודש ינואר (נתון ראשוני) ירדו ב– 0.1% לעומת עלייה של 1% בדצמבר.
 • צריכה פרטית לחודש ינואר עלתה ב– 0.2% לעומת עלייה של 0.5% בדצמבר ולעומת תחזית הכלכלנים לגידול של 0.4%. הכנסה אישית לחודש ינואר עלתה ב– 0.4%.
 • מדד המחירים לצרכן המבוסס על הצריכה הפרטית ((PCE ללא מחירי המזון והאנרגיה לחודש ינואר עלה ב– 0.4%. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלה ב– 1.9%, זוהי העלייה החדה ביותר מאז אוגוסט 2012, לעומת עלייה של 1.6% בדצמבר.
 • הוצאות בנייה לחודש ינואר ירדו ב– 1% לאחר עלייה של 0.1% בדצמבר. כלכלנים צפו עלייה של 0.6%.
 • מדד בטחון הצרכנים לחודש פברואר עלה לרמה של 114.8 נקודות – זוהי הרמה הגבוהה ביותר מאז יולי 2001, לעומת רמה של 111.6 נקודות בינואר.
 • מדד מחירי הנדל“ן של S&P וקייס שילר העוקב אחרי מחירי הבתים ב– 20 ערים מרכזיות בארה“ב לשלושת החודשים שהסתיימו בדצמבר בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלה ב– 5.6% לעומת עלייה של 5.2% בנובמבר. תחזית הכלכלנים הייתה לעלייה של 5.4%. מדד קייס שילר הכלל ארצי עלה ב– 5.8%, זוהי הקפיצה החדה ביותר מזה 30 חודשים.
 • הזמנות מוצרים בני קיימא לחודש ינואר עלו ב– 1.8% לעומת ירידה של 0.8% בדצמבר. העלייה הגדולה נרשמה בהזמנות של מטוסים והוצאות צבאיות נוספות ואילו בהוצאות שאינן צבאיות נרשמה ירידה של 0.4%. הזמנות מוצרים בני קיימא – ללא כלי תחבורה לחודש ינואר ירדו ב– 0.2% לעומת עלייה של 0.9% בדצמבר.
 • מספר תביעות חדשות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב– 24 בפברואר ירדו ב– 19,000 ל– 223 אלף. מספר תביעות מתמשכות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב– 17 בפברואר עלו ב– 3,000 ל– 2,066 אלף.
 • שוקי המניות בארה"ב מחקו את הירידות שנרשמו במהלך המסחר ביום שישי ונסגרו כמעט ללא שינוי בדרכן לעלייה שבועית לאחר שהמשקיעים העריכו כי כוונת יו“ר הפדרל ריזרב, ג'נט ילן, שהבנק המרכזי יעלה את הריבית בארה“ב בישיבתו הבאה בחודש מרץ וכן חזרה ואמרה כי קצב העלאות הריבית צפוי לצבור תאוצה במהלך השנים הקרובות ”בהיעדר התפתחויות בלתי צפויות שישפיעו בצורה שלילית על התחזית הכלכלית, סביר להניח שתהליך צמצום המדיניות המרחיבה לא יהיה איטי כפי שהיה בשנתיים האחרונות…וכרגע אין אני רואה עדות כלשהי שהבנק הפדרלי מפגר אחרי האירועים, ולכן אני ממשיכה להאמין כי צמצום הדרגתי של ההרחבה סביר שתהיה מתאימה“. לדברי הנגידה. 

 

להמשך הסקירה, לחץ כאן.