Project Description

שוקי מניות – ארה"ב

(S&P500  +1.57% (2,786.24)  ; NASDAQ  +1.74% (7,261.06) ; DJIA  +2.01% (25,803.19

 

דיווחי השבוע האחרון:

  • מדד המחירים לצרכן לחודש דצמבר עלה ב– 0.1% בהתאם לתחזיות האנליסטים. העלייה במדד נבעה בעיקר מהתייקרות במחירי הדיור. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלה המדד ב– 2.1% לעומת עלייה של 2.2% בנובמבר. מדד המחירים לצרכן – ליבה (ללא מחירי מזון ואנרגיה) לחודש דצמבר עלה ב– 0.3%, זהו הזינוק החד ביותר מזה 11 חודשים, לעומת עלייה של 0.1% בנובמבר. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלה המדד ב– 1.8%, לעומת עלייה של 1.7% בנובמבר.
  • אשראי צרכני לחודש נובמבר עלה ב– 8.8% ואו ב– 27.95 מיליארד דולר, העלייה הגבוהה ביותר מאז 2001, ל– 3.83 טריליון דולר, לעומת עלייה של 20.53 מיליארד דולר באוקטובר, ולעומת צפי כלכלנים לגידול של 18 מיליארד דולר. העלייה נבעה בעיקר מעלייה באשראי הממוחזר שעלה ב– 11.2 מיליארד דולר או בקצב שנתי של 13.3% בנובמבר, זהו הקצב המהיר ביותר מאז דצמבר 2017, ולעומת עלייה של 9.9% באוקטובר. גם האשראי הלא ממוחזר – הלוואות לרכישת מכוניות ולחינוך עלו בקצב שנתי של 7.2%, זהו הקצב השנתי המהיר ביותר מאז אוקטובר 2016, ולעומת קצב של 5.3% באוקטובר.
  • מכירות קמעונאיות לחודש דצמבר עלו ב– 0.4%, עלייה חודשית רביעית ברציפות, לעומת עלייה של 0.9% בנובמבר, ולעומת תחזיות האנליסטים לעלייה של 0.5%. מכירות קמעונאיות – ללא כלי רכב לחודש דצמבר עלו ב– 0.4% לעומת עלייה של 1.3% בנובמבר.
  • מלאיים סיטונאיים לחודש נובמבר על ב– 0.8% לעומת עלייה של 0.7% באוקטובר. מלאיים עסקיים לחודש נובמבר עלו ב– 0.4% לעומת ירידה של 0.1% באוקטובר.
  • מדד המחירים ליצרן לחודש דצמבר ירד ב– 0.1%, זוהי ירידה ראשונה מאז אוגוסט 2016, לעומת עלייה של 0.4% בנובמבר. הירידה במדד נובעת בעיקר מירידה במחירי השירותים. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלה המדד ב– 2.6%, זהו השיעור החד ביותר מזה שש שנים. מדד המחירים ליצרן – ליבה (ללא מחירי מזון ואנרגיה) לחודש דצמבר בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלה ב– 2.3% לעומת עלייה של 2.4% בנובמבר.
  • מחירי היבוא לחודש דצמבר עלו ב– 0.1%, לעומת עלייה של 0.8% בנובמבר, ולעומת צפי כלכלנים לעלייה של 0.4%. מחירי היצוא לחודש דצמבר ירדו ב– 0.1%, לעומת עלייה של 0.5% בנובמבר, ולעומת צפי כלכלנים לעלייה של 0.3%.
  • מספר תביעות חדשות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב– 5 בינואר עלה ב-11 אלף לרמה של 261 אלף. מספר תביעות מתמשכות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב- 29 בדצמבר ירד ב- 35 אלף ל- 1.867 מיליון.
  • מדדי המניות בארה“ב המשיכו לשבור שיאים בעקבות היחלשות הדולר אל מול המטבעות המרכזיים בעולם ועל רקע נתוני המכירות הקמעונאיות שעוררו אופטימיות בנוגע למשק האמריקאי, ותחילת פרסום הדוחות הרבעוניים של החברות. כמו כן, JPM אותתו כי קיצוצי המס ישפרו את רווחי החברות. מדדי המניות עלו בהובלת מניות חברות הפיננסיים והאנרגיה. בסוף השבוע מדד הדאו ג‘ונס עלה ב– 0.9% לשיא נומינלי, ובסיכום שבועי עלה ב– 2%. מדד ה– S&P500 עלה ב– 0.7% לשיא נומינלי, ובסיכום שבועי עלה ב– 1.6%. מדד הנאסד“ק עלה ב– 0.7% לשיא נומינלי, ובסיכום שבועי עלה ב– 1.7%. מדדי הדאו ג‘ונס וה– S&P500 רשמו עלייה שבועית שנייה ברציפות.

Weekly Market Comments 21-01-17 HEB

Weekly Market Comments 21-01-18 ENG

 

 

 

 

להמשך הסקירה, לחץ כאן.