Project Description

ארה“ב

DJIA  +3.80% (27,433.48)
NASDAQ  +2.47% (11,010.98)) S&P500 +2.45% (3,351.28)

 

העדכונים מהשבוע האחרון:

  • שיעור האבטלה לחודש יולי ירד ל- 10.2% לעומת 11.1% ביוני ולעומת תחזית הכלכלנים לירידה ל- 10.5%. היקף המשרות החלקיות עלה, מה שיכול לאותת על החזרה חלקית של העובדים. מספר המשרות במגזר הלא חקלאי עלה ב- 1.763 מיליון משרות לעומת התחזיות לעלייה של 1.6 מיליון משרות ולעומת עלייה של 4.791 מיליון משרות ביוני. המשך העלייה בתעסוקה, אך בקצב מתון יותר מאשר בחודשיים הקודמים, משקף בעיקר את השפעת היישום של המגבלות החדשות על תחום הפנאי והאירוח. שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ירד ל- 61.4% לעומת 61.5% ביוני.
  • ממוצע שעות עבודה בשבוע לחודש יולי ירד ל- 34.5 שעות לעומת 34.6 שעות ביוני. הכנסה ממוצעת לשעה לחודש יולי עלתה ב- 0.2% לעומת ירידה של 1.3% ביוני.
  • אשראי צרכני לחודש יוני עלה ב- 8.95 מיליארד דולר, זוהי העלייה הראשונה אחרי שלושה חודשים של ירידות, לעומת ירידה של 18.28 מיליארד דולר במאי. העלייה באשראי הצרכני נבעה בעיקר מעלייה באשראי הלא ממוחזר בעוד שהאשראי הממוחזר (כמו חובות בכרטיסי האשראי) ירד זה החודש הרביעי ברציפות.
  • מדד מנהלי הרכש של Markit לסקטור הייצור לחודש יולי ירד לרמה של 50.9 נקודות לעומת רמה 51.3 נקודות ביוני ולעומת התחזיות של ירידה לרמה של 52 נקודות. מדד מנהלי הרכש לסקטור השירותים לחודש יולי עלה לרמה של 50.0 נקודות לעומת רמה 49.6 נקודות ביוני ולעומת התחזיות לאי שינוי במדד. מדד מנהלי הרכש משולב לחודש יולי עלה לרמה של 50.3 נקודות לעומת רמה 50.0 נקודות ביוני.
  • מדד מנהלי הרכש של ISM לסקטור הייצור לחודש יולי עלה לרמה של 54.2 לעומת רמה 51.3 ביוני ולעומת התחזיות לרמה של 53.6 נקודות. מדד מנהלי הרכש של ISM לסקטור השירותים לחודש יולי קפץ לרמה של 58.1 נקודות לעומת רמה 57.1 נקודות ביוני ולעומת התחזיות לירידה לרמה של 55 נקודות.
  • הזמנות ממפעלים לחודש יוני עלו ב- 6.2% לעומת עלייה של 7.7% במאי.
  • מלאיים סיטונאיים לחודש יוני ירדו ב- 1.4% לעומת ירידה של 2% במאי.
  • מספר תביעות חדשות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב- 1 באוגוסט ירד ב- 249 אלף ל- 1.186 מיליון לעומת צפי לירידה ל- 1.415 מיליון. מספר תביעות מתמשכות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב- 25 ביולי ירד ב- 844 אלף ל- 16.107 מיליון איש לעומת התחזיות למספר תביעות מתמשכות של 16.72 מיליון איש.

 

להמשך קריאה לחץ/י כאן