Project Description

ארה“ב

S&P500  +2.50% (2,775.60)

NASDAQ  +2.39% (7,472.41) DJIA  +3.09% (25,883.25)

 

מדד המחירים לצרכן לחודש ינואר נותר ללא שינוי, לעומת תחזית כלכלנים לעלייה של 0.1%.

הירידה נבעה בעיקר מירידה במחירי הנפט.

בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלה המדד רק ב– 1.6%, זוהי העלייה המתונה ביותר מאז יוני 2017, ולעומת עלייה של 1.9% בדצמבר.

מדד המחירים לצרכן   – ליבה (ללא מזון ואנרגיה) לחודש ינואר עלה ב– 0.2%. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלה ב– 2.2%,

בדומה לעלייה בחודש דצמבר, זהו החודש השלישי ברציפות.

האינפלציה בארה“ב ממשיכה לעמוד סביב היעד של הבנק הפדרלי שהינו 2.0%.

תפוקה תעשייתית לחודש ינואר ירדה ב– 0.6%, זוהי ירידה ראשונה מזה שמונה חודשים,

לעומת עלייה של 0.1% בדצמבר, ולעומת צפי כלכלנים לאי שינוי. ייצור של מכוניות וחלקי חילוף ירד ב– 8.8% בינואר,

זוהי הירידה הגדולה ביותר מאז 2009.

בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלתה התפוקה התעשייתית ב– 3.8%.

מספר תביעות חדשות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב– 8 בפברואר עלה ב– 4 אלף ל– 239 אלף.

להמשך סקירה, לחץ/י כאן