Project Description

ארה“ב

S&P500 +0.47 (2,886.98) NASDAQ +0.70% (7,796.66) DJIA +0.41% (26,089.61)

מדד בטחון הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן לחודש יוני (נתון ראשוני) ירד לרמה של 97.9 נקודות לעומת רמה של 100 נקודות במאי. כמו כן, ציפיות האינפלציה לטווח הארוך ירדו לרמה הנמוכה ביותר מאי פעם, ירדו ל– 2.2% לעומת 2.6% במאי, על רקע הסלמה במלחמות הסחר. רכיב התנאים הנוכחיים במדד לחודש יוני עלה לרמה של 112.5 נקודות. רכיב הציפיות העתידיות במדד לחודש יוני ירד לרמה של 88.6 נקודות.
מדד המחירים לצרכן לחודש מאי עלה ב– 0.1%, זוהי העלייה הנמוכה ביותר מזה ארבעה חודשים ובהתאם לתחזיות האנליסטים. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלה המדד ב– 1.8%, לעומת עלייה של 2.0% באפריל, ולעומת צפי כלכלנים לעלייה חדה יותר של 1.9%. הירידה נבעה בעיקר מירידה במחירי הדלק והמכוניות המשומשות, שהאפילה על העלייה בהתייקרות מחירי השכירות, המזון והשירותים הרפואיים. מדד המחירים לצרכן – ליבה (ללא מחירי מזון ואנרגיה) לחודש מאי עלה ב– 0.1%, מתחת לתחזיות האנליסטים שצפו עלייה של 0.2%. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלה המדד ב– 2.0%, מתחת לתחזיות האנליסטים שצפו עלייה של 2.1%, ולעומת עלייה של 2.1% באפריל ובהתאם ליעד הבנק הפדרלי.
מכירות קמעונאיות לחודש מאי עלו ב– 0.5%, לעומת עלייה של 0.3% באפריל, ולעומת תחזיות כלכלנים לעלייה חדה מעט יותר של 0.6%. מכירות קמעונאיות – ללא כלי רכב לחודש מאי עלו ב– 0.5%, בדומה לעלייה בחודש אפריל.
תפוקה תעשייתית לחודש מאי עלתה ב– 0.4% לעומת ירידה של 0.4% באפריל, ולעומת צפי כלכלנים לעלייה של 0.2%. ניצול כושר הייצור לחודש מאי עלה ל– 78.1% לעומת 77.9% באפריל, ולעומת צפי כלכלנים לעלייה מתונה יותר לרמה של 78%.
מלאיים עסקיים לחודש אפריל עלו ב– 0.5% לעומת אי שינוי בחודש מרץ.
מחירי היבוא לחודש מאי ירדו ב– 0.3%, זוהי ירידה ראשונה השנה. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד ירדו ב– 1.5%. מחירי הייבוא מסין ירדו ב– 1.4%. מחירי היצוא לחודש מאי ירדו ב– 0.2%. מחירי הייצוא החקלאי לחודש מאי בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד ירדו ב– 5.3%, זוהי הירידה החדה ביותר מאז אפריל 2016, בעקבות ירידה של 20.6% במחירי היצוא של פולי סויה.
גרעון בתקציב האוצר לחודש מאי בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלה ב– 41%, ל– 208 מיליארד דולר. מרבית הגידול נובע מכך שתאריך ה– 1 ליוני חל בסוף השבוע דבר שאילץ העברת תשלומים פדרליים מסוימים כבר בחודש מאי. בניכוי התשלומים הפדרליים, הגרעון גדל ב– 8%. הוצאות האוצר עלו ב– 6%, ואילו ההכנסות עלו ב– 4%. ההכנסות ממכסים עלו ב– 52% ל– 5 מיליארד דולר.
מדד המחירים ליצרן לחודש מאי עלה ב– 0.1%, בהתאם לתחזיות האנליסטים. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלה ב– 1.8%, לעומת עלייה של 2.2% באפריל. מדד המחירים ליצרן – ליבה לחודש מאי בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלה ב– 2.3%, לעומת עלייה של 2.2% באפריל.
מספר תביעות חדשות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב– 7 ביוני עלה ב– 3,000 ל– 222 אלף. מספר תביעות מתמשכות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב– 31 במאי עלה ב– 2,000 ל– 1,695 אלף

להמשך סקירה, לחץ/י כאן