Project Description

שוקי מניות – ארה"ב

S&P500  -1.26% (2,599.95) NASDAQ  -0.84% (6,910.67) DJIA  -1.18% (24,100.51)
  •  מדד המחירים לצרכן לחודש נובמבר בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלה ב– 2.2% לעומת עלייה של 2.5% באוקטובר. מדד המחירים לצרכן  –  ללא מזון ואנרגיה לחודש נובמבר בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלה ב– 2.2% לעומת עלייה של 2.1% באוקטובר.
  •  מכירות קמעונאיות לחודש נובמבר עלו ב– 0.2%, לעומת עלייה של 1.1% באוקטובר ולעומת תחזית הכלכלנים לעלייה של 0.1%. מכירות קמעונאיות בניכוי כלי רכב לחודש נובמבר עלו ב– 0.2%, לעומת עלייה של 0.7% באוקטובר.
  • מדד מנהלי הרכש שלMarkit  לסקטור הייצור לחודש דצמבר (נתון ראשוני) ירד לרמה של 53.9 נקודות, זוהי הרמה הנמוכה ביותר מזה 13 חודשים, לעומת רמה של 55.3 נקודות בנובמבר. מדד מנהלי הרכש שלMarkit  לסקטור השירותים לחודש דצמבר (נתון ראשוני) ירד לרמה של 53.4 נקודות, זוהי הרמה הנמוכה ביותר מזה 11 חודשים, לעומת רמה של 54.7 נקודות בנובמבר. מדד מנהלי הרכש המשולב (של תעשייה ושירותים) שלMarkit  לחודש דצמבר (נתון ראשוני) ירד לרמה של 53.6 נקודות לעומת רמה של 54.7 נקודות בנובמבר.
  •  תפוקה תעשייתית לחודש נובמבר עלתה ב– 0.6% לעומת ירידה של 0.2% באוקטובר. שיעור הניצולת לחודש נובמבר עלה ל– 78.5% לעומת 78.1% באוקטובר.
  •  מספר המשרות הפנויות לחודש אוקטובר עלה ל– 7.3 מיליון משרות, קרוב לרמה הגבוהה ביותר מאי פעם.