Project Description

שוקי מניות – ארה"ב

S&P500 +2.13% (2,781.01) NASDAQ +0.68% (7,406.90) DJIA +2.84% (25,989.30)
  •  מדד מנהלי הרכש שלPMI לסקטור השירותים לחודש אוקטובר עלה לרמה של 54.8 נקודות לעומת רמה של 54.7 נקודות בספטמבר. מדד מנהלי הרכש משולב שלPMI לחודש אוקטובר עלה לרמה של 54.9 נקודות לעומת רמה של 54.8 נקודות בספטמבר.
  •  מדד מנהלי הרכש שלISM לסקטור השירותים לחודש אוקטובר ירד לרמה של 60.3 נקודות לעומת רמת שיא של 61.6 נקודות בספטמבר.
  • מלאיים סיטונאיים לחודש ספטמבר עלו ב– 0.4% לעומת עלייה של 0.3% באוגוסט.
  • מדד המחירים ליצרן לחודש אוקטובר עלה ב– 0.6%, זוהי העלייה החדה ביותר מזה שש שנים, לאחר עלייה של 0.2% בספטמבר ולעומת תחזית הכלכלנים לעלייה של 0.2%. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלה המדד ב– 2.9% לעומת עלייה של 2.6% בספטמבר ולעומת תחזית הכלכלנים לעלייה של 2.5%. מדד המחירים ליצרן – ליבה (בניכוי מזון ואנרגיה) לחודש אוקטובר עלה ב– 0.5% לעומת תחזית הכלכלנים לעלייה של 0.2%. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלה המדד ב– 2.6%, לעומת תחזית הכלכלנים לעלייה של 2.3%.