Project Description

שוקי מניות

ארה"ב

S&P500  -0.67% (2,153.74) ;NASDAQ  -0.37% (5,292.41)  ;DJIA  -0.37% (18,240.49)

דיווחי השבוע האחרון:

  • שיעור האבטלה לחודש ספטמבר עלה במפתיע ל– 5% לעומת 4.9% באוגוסט ולעומת צפי כלכלנים כי שיעור האבטלה יישאר ללא שינוי. העלייה באבטלה נובעת בעיקר מכך שלמעלה מ– 440 אלף אנשים שבו לחפש עבודה. 156 אלף משרות (ללא המגזר החקלאי) נוספו לשוק התעסוקה בארה“ב בספטמבר לאחר גידול של 167 אלף משרות באוגוסט ולעומת תחזית כלכלנים לגידול של 169 אלף משרות. שיעור ההשתתפות בכוח העבודה לחודש ספטמבר עלה ל– 62.9% לעומת 62.8% באוגוסט.
  • ממוצע שעות עבודה לשבוע לחודש ספטמבר עלה ל– 43 שעות לעומת 34.3 שעות באוגוסט. השכר הממוצע לשעה לחודש ספטמבר עלה ב– 0.2% לעומת עלייה של 0.1% באוגוסט. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד גבוה השכר השעתי ב– 2.6%.
  • אשראי צרכני לחודש אוגוסט עלה ב– 8.5% או ב- 25.89 מיליארד דולר לעומת עלייה של 17.78 מיליארד דולר ביולי. העלייה הובלה הודות לעלייה באשראי הלא ממוחזר – הלוואות לרכישת מכוניות ובחובות בעלי כרטיסי האשראי.
  • מדד PMI של Markit לסקטור הייצור לחודש ספטמבר עלה לרמה של 51.5 נקודות לעומת רמה של 51.4 נקודות באוגוסט. מדד PMI של Markit לסקטור השירותים לחודש ספטמבר עלה לרמה של 52.3 נקודות לעומת רמה של 51.9 נקודות באוגוסט. מדד PMI משולב של Markit לחודש ספטמבר עלה לרמה של 52.3 נקודות לעומת רמה של 52.0 נקודות באוגוסט.
  • מדדISM לסקטור הייצור לחודש ספטמבר עלה לרמה של 51.5 נקודות לעומת רמה של 49.4 נקודות באוגוסט. מדדISM  לסקטור השירותים לחודש ספטמבר עלה לרמה של 57.1 נקודות לעומת רמה של 51.4 נקודות באוגוסט.
  • הזמנות ממפעלים לחודש אוגוסט עלו ב– 0.2% לעומת עלייה של 1.4% ביולי.
  • גרעון במאזן הסחר לחודש אוגוסט התרחב ב– 3% ל– 40.7 מיליארד דולר לעומת 39.5 מיליארד דולר ביולי ולעומת צפי כלכלנים לגרעון נמוך יותר של 39 מיליארד דולר.
  • מספר תביעות חדשות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב– 30 בספטמבר ירד ב– 5,000 ל– 249 אלף. מספר תביעות מתמשכות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב– 23 בספטמבר ירד ב– 6,000 ל- 2.058 מיליון.
  • שוקי המניות בארה"ב נסגרו במגמה שלילית ורשמו את הירידה השבועית הראשונה שלהם זה ארבעה שבועות לאחר שנתוני התעסוקה הראו צמיחה יציבה בשוק העבודה וחיזקו את הערכות שהפדרל ריזרב יעלה את הריבית השנה.

 

להמשך הסקירה, לחץ כאן.