Project Description

 

שוקי מניות – ארה"ב

S&P500  -0.24%(2,663.42); NASDAQ  +1.26% (7,209.62); DJIA  -0.20% (24,262.51)

 

 

 

דיווחי השבוע האחרון:

 • שיעור האבטלה לחודש אפריל ירד במפתיע מתחת ל– 4% ל– 3.9%, לראשונה מאז שנת 2000, וזאת לאחר שישה חודשים רצופים שעמד שיעור האבטלה על 4.1%, ולעומת צפי אנליסטים ל– 4%. למשק האמריקאי נוספו באפריל 164 אלף משרות, האנליסטים צפו לתוספת של 188 אלף משרות ולעומת תוספת של 135 אלף משרות במרץ. שיעור ההשתתפות בכוח העבודה לחודש אפריל ירד ל– 62.8% לעומת 62.9% במרץ.
 • מספר שעות עבודה ממוצע בשבוע לחודש אפריל נותר ללא שינוי מחודש מרץ על 34.5 שעות. שכר ממוצע לשעה לחודש אפריל עלה ב– 4 סנט ו/או ב- 0.1%, ל- 26.84 דולר לעומת עלייה של 0.2% במרץ. שיעור העלייה השנתי בשכר נותר ללא שינוי, על 2.6%, זה החודש השלישי ברציפות. העלייה המתונה בשכר הרגיעה את החששות מפני התגברות הלחצים האינפלציוניים, ואילו המשך הצמיחה היציבה במספר המשרות חיזקה את ההערכות כי המצב הכלכלי בארה“ב ממשיך להיות חיובי.
 • צריכה פרטית לחודש מרץ עלתה ב– 0.4%, הצמיחה עלתה לראשונה מזה שלושה חודשים, בהתאם לתחזיות הכלכלנים, ולעומת אי שינוי בפברואר. הכנסה אישית לחודש מרץ עלתה ב– 0.3% בדומה לעלייה בפברואר, ולעומת תחזית הכלכלנים לעלייה של 0.4%.
 • עלות ליחידת עבודה לרבעון הראשון של 2018 (נתון ראשוני) עלתה ב– 2.7% לעומת עלייה של 2.1% ברבעון הרביעי של 2017. פריון העבודה למגזר הלא חקלאי לרבעון הראשון של 2018 עלה ב– 0.7% לעומת עלייה של 0.3% ברבעון הרביעי של 2017, ולעומת תחזיות הכלכלנים לעלייה של 0.9%. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלה ב– 1.3%, פחות מהקצב השנתי בו עלה מאז שנת 2007. עלויות העבודה עלו ב– 2.7%, ובהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלו ב– 1.1%.
 • חוזים למכירת בתים של ((NAR איגוד סוכני הנדל“ן לחודש מרץ עלו ב– 0.4%, זה החודש השני ברציפות של עלייה בחוזים. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלו ב– 4.4% לעומת ירידה של 4.7% בפברואר.
 • הזמנות מבתי חרושת לחודש מרץ עלו ב– 1.6%, זוהי עלייה חודשית שביעית ברציפות משמונת החודשים האחרונים, ובדומה לעלייה בחודש פברואר, ולעומת צפי כלכלנים לעלייה של 1.3%.
 • מדד פעילות מגזר הייצור של Markit לחודש אפריל נותר ללא שינוי מחודש מרץ על רמה של 56.5 נקודות. מדד פעילות מגזר השירותים של Markit לחודש אפריל עלה לרמה של 54.6 נקודות לעומת רמה של 54.4 נקודות בחודש מרץ. מדד פעילות משולב של Markit לחודש אפריל עלה לרמה של 54.9 נקודות לעומת רמה של 54.8 נקודות במרץ.
 • מדד ISM לפעילות בסקטור השירותים לחודש אפריל ירד לרמה של 56.8 נקודות לעומת רמה של 58.8 נקודות במרץ. מדדISM לפעילות סקטור הייצור לחודש אפריל ירד לרמה של 57.3 נקודות לעומת רמה של 59.3 נקודות במרץ. מדד ההזמנות החדשות לחודש אפריל ירד לרמה של 61.2 נקודות.
 • הזמנות ממפעלים לחודש מרץ עלו ב– 1.6%, בדומה לעלייה בחודש פברואר.
 • גרעון במאזן הסחר לחודש מרץ התכווץ ב– 15%, ל– 49 מיליארד דולר, זוהי הרמה הנמוכה ביותר מזה שישה חודשים, לעומת 57.7 מיליארד דולר בפברואר, ולעומת תחזית הכלכלנים לגירעון של 49.4 מיליארד דולר. יצוא לחודש מרץ עלה ב– 2% ל– 208.5 מיליארד דולר, שיא כל הזמנים. היבוא לחודש מרץ התכווץ ב– 1.8% ל– 257.5 מיליארד דולר.
 • מחירי הדיור של חברת CoreLogic לחודש מרץ בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלו ב– 7%, זוהי העלייה החדה ביותר מאז מאי 2014.
 • הוצאות על בנייה לחודש מרץ ירדו ב– 1.7%, זוהי הירידה החדה ביותר מזה שבע שנים, לעומת עלייה של 1% בפברואר.
 • מדד מנהלי הרכש לאזור שיקגו לחודש אפריל עלה ב– 57.6 נקודות לעומת רמה של 57.4 נקודות במרץ, ולעומת צפי כלכלנים לרמה של 59.3 נקודות.
 • מדד המחירים לצרכן המבוסס על הצריכה הפרטית – ליבה (ללא מחירי אנרגיה ומזון) לחודש מרץ נותר ללא שינוי. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלה ב– 2%, לעומת עלייה של 1.7% בפברואר. מדד המחירים לצרכן המבוסס על הצריכה הפרטית – ליבה (ללא מחירי אנרגיה ומזון) לחודש מרץ עלה ב– 0.2%. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלה ב– 1.9%, לעומת עלייה של 1.6% בפברואר.
 • מספר תביעות חדשות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב– 27 באפריל עלה ב– 2 אלף 211 אלף. מספר תביעות מתמשכות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב– 20 באפריל ירד ב– 77 אלף ל– 1,756 אלף.
 • שוקי המניות בארה“ב עלו בסוף השבוע וקיזזו את מרבית הירידות שנרשמו במהלך השבוע, בעקבות ירידה בשיעור האבטלה לשפל של 18 שנה, ועל רקע עליית הספקולציות בקרב המשקיעים כי בשיחות הסחר בין ארה“ב לסין יגיעו להסכמות שימנעו התלקחות של מלחמת סחר בין ארה“ב וסין, שתי הכלכלות הגדולות בעולם. את העליות בסוף השבוע הובילו המגזר הטכנולוגי והפיננסי.
 • מדד ה– S&P500 עלה בסוף השבוע ב– 1.3%, אולם בסיכום שבועי ירד ב– 0.3%. מדד הנאסד“ק עלה בסוף השבוע ב– 1.7%, ומחק את כל הירידות שנרשמו במהלך השבוע, ובסיכום שבועי עלה ב– 1.3%. מדד הדאו ג‘ונס עלה בסוף השבוע ב– 1.4%, זוהי העלייה היומית החדה ביותר מזה שלושה שבועות, אולם בסיכום שבועי ירד ב– 0.2%.

 

 להמשך הסקירה, לחץ כאן.