ניהול השקעות חיצוני בקרנות נאמנות

אלומות

להשקיע היום בעולם של המחר*

טנדם (1D)(!)** אג"ח גלובלי נקוב $  – מספר נייר 5114848

טנדם (2B)י 20/80   – מספר נייר 5122247

טנדם (1B)י 10/90  מספר נייר 5119896

טנדם (4D) גמישה מספר נייר 5125513

מנהל ההשקעות חיצוני טנדם קפיטל אסט מנג'מנט בע"מ | מנהל הקרן אלומות ניהול קרנות נאמנות בע"מ | נאמן יובנק חברה לנאמנות בע"מ

1


חשיפה למניות מהשווי הנקי של נכסי הקרן בערך מוחלט:1- עד 10%, 2 – עד 30% , 4 – עד 120%. חשיפה למט"ח מהשווי הנקי של נכסי הקרן בערך מוחלט: – B – עד 30% , D – עד 120%. מסמך זה אינו מהווה התחייבות לגבי מבנה/הרכב השקעות עתידי. אין לראות בפרסום זה ייעוץ ו/או  הצעה לרכישת יחידות בקרן. *להערכת מנהל ההשקעות החיצוני, רכישת יחידות בקרן תעשה ע"פ תשקיף. הקרנות בניהול אלומות ניהול קרנות נאמנות בע"מ. אין לראות באמור לעיל התחייבות לתשואה כלשהי בעתיד. אין בתשואות העבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד. **(!)-סימן קריאה בשם הקרן מציין כי על פי מדיניות ההשקעות שלה, עשויה להיווצר בה חשיפה לסיכון אשראי הנובע מחשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה (כהגדרתו להלן) או מפעילות בנגזרים עם או באמצעות תאגידים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי השניה (כהגדרתה בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכוני קסטודי וסיכוני אשראי), או מהפקדת פקדונות אצל תאגידים כאמור, או משווי נייר ערך חוץ שהושאל באמצעות חבר בורסה ישראלי (להלן – חשיפה לבנקים וברוקרים), בנסיבות או בשיעורים הבאים: שיעור כולל של חשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדרוג השקעה וחשיפה לבנקים וברוקרים עולה על  שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות, כעולה מפרופיל החשיפה של הקרן; שיעור החשיפה לבנקים וברוקרים עולה על 20% משווי נכסי הקרן (ללא קשר לפרופיל החשיפה של הקרן למניות); שיעור החשיפה לבנק או ברוקר מסויים עולה על 10% משווי נכסי הקרן (ללא קשר לפרופיל החשיפה של הקרן למניות). על אף האמור, מנהל הקרן יצור חשיפה לסיכון אשראי כאמור של בנקים הנמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד כהגדרתה בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכוני קסטודי וסיכוני אשראי. "אג"ח שאינו בדירוג השקעה" –  אגרת חוב קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת, או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ- (BBB-) או דירוג מקביל לו.